फुङलिङ नगरपालिकाले आ.ब.२०७७।०७८ को आन्तरीक आय संकलन गर्न ठेक्का आव्हान गरेको सूचना !