सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमवलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

Supporting Documents: