रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरी परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको बारे ।