मसलन्द तथा स्टेशनरी सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !