ठेक्का नं. 01/077/078, 02/077/078 को म्याद थप सम्बन्धी सूचना !