Elected Officials

Name Designation Tenure Phone
बम बहादुर भट्टराई उप– प्रमुख +९७७- ९७४२६७७३३१
छत्रपति प्याकुरेल नगर प्रमुख ९७४२६०२२९५
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९७४२६०२२९५
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९८४२६९११५१
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९८४२६९११५१
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९८४२६९११५१
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९८४२६९११५१
वमवहादुर भट्टराई तारा उप– प्रमुख ९८४२६९११५१